/ Om os / Bestyrelser

Bestyrelser

Hovedbestyrelsen i EjendomDanmark er foreningens ansvarlige bestyrelse. Den består af medlemmerne fra bestyrelserne i henholdsvis ejersektionen og administratorsektionen.

Hovedbestyrelsen

Henrik Dahl Jeppesen

Formand i hovedbestyrelsen & administratorsektionen

Boris Nørgaard Kjeldsen

Næstformand i hovedbestyrelsen & formand i ejersektionen

Jens Anker Hansen

Bestyrelsesmedlem & næstformand i administratorsektionen

Michael Nielsen

Bestyrelsesmedlem & næstformand i ejersektionen

Torben Black

Bestyrelsesmedlem

Thomas Bograd

Bestyrelsesmedlem

Michael Bruhn

Bestyrelsesmedlem

Peter Søndergaard Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Per Wetke Hallgren

Bestyrelsesmedlem

Rikke Lykke

Bestyrelsesmedlem

Solveig Rannje

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Jens Thoregaard

Bestyrelsesmedlem

Britta Jespersgaard

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Juul-Nyholm

Bestyrelsesmedlem

Peter Lautrup

Bestyrelsesmedlem

Søren Impgaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jan Toft Olesen

Bestyrelsesmedlem

Anne Marie Oksen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Kempf

Bestyrelsesmedlem

Merete Vangsøe Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Ejersektionens bestyrelse

Boris Nørgaard Kjeldsen

Næstformand i hovedbestyrelsen & formand i ejersektionen

Michael Nielsen

Bestyrelsesmedlem & næstformand i ejersektionen

Torben Black

Bestyrelsesmedlem

Thomas Bograd

Bestyrelsesmedlem

Michael Bruhn

Bestyrelsesmedlem

Peter Søndergaard Christiansen

Bestyrelsesmedlem

Per Wetke Hallgren

Bestyrelsesmedlem

Rikke Lykke

Bestyrelsesmedlem

Solveig Rannje

Bestyrelsesmedlem

Kenneth Søndergaard

Bestyrelsesmedlem

Jens Thoregaard

Bestyrelsesmedlem

Administratorsektionens bestyrelse

Henrik Dahl Jeppesen

Formand i hovedbestyrelsen & administratorsektionen

Jens Anker Hansen

Bestyrelsesmedlem & næstformand i administratorsektionen

Britta Jespersgaard

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Juul-Nyholm

Bestyrelsesmedlem

Peter Lautrup

Bestyrelsesmedlem

Søren Impgaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Jan Toft Olesen

Bestyrelsesmedlem

Anne Marie Oksen

Bestyrelsesmedlem

Merete Vangsøe Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Thomas Kempf

Bestyrelsesmedlem

Foreningsudvalg

Formand

Adm. direktør Rasmus Juul-Nyholm, Cobblestone Property Management

Medlemmer

Adm. direktør Preben Løth, Boligexperten

Direktør Kent Friis Petersen, Vest Administrationen A/S

Advokat Jacob Linvald, Newsec A/S

Afdelingschef Søren Ralph Hansen, DEAS

Advokat Caspar Schultz, CEJ Ejendomsadministration A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk konsulent Mette Haagensen.

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om generelle, brancherelevante spørgsmål i relation til andelsboligforeningsområdet, herunder etablering, drift, finansiering, værdifastsættelse, vedligeholdelse, udvikling og afvikling af andelsboligforeninger og deres ejendom, samt regler for køb, salg og overdragelse af andelsboliger.

Udvalget har især koncentreret sig om udarbejdelse af en fælles overdragelsesaftale i samarbejde med Dansk Ejendomsmæglerforening, ABF, Danske Boligadvokater, Foreningen for Advokater med Ejendomsadministration og EjendomDanmark. Udvalget arbejder også på at udarbejde en standardvedtægt for andelsboligforeninger.

Formand

Juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark

Medlemmer

COO/administrativ leder Tage Bergsbo, Lintrup & Norgart A/S

Afdelingsdirektør Birgitte Bonde, CEJ Ejendomsadministration A/S

Advokat Per Hansen, Lou Advokater I/S

Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

Advokat Kenneth Søndergaard, Hovedstadens Ejendomsadministration A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk direktør Morten Østrup Møller

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for boligområdet. Udvalget har især koncentreret sig om en samlet reform af boliglejelovgivningen til dels med ekstern, sagkyndig bistand.

Udvalget har desuden fuldt implementeringen af de nye regler, der desværre ikke betød en forenkling af lejeloven.

Formand

Direktør Niels Anker Jørgensen, Emcon A/S

Medlemmer

Konsulent Morten G. Fossum

Udviklingsdirektør Kim Freilev, C.W. Obel Ejendomme

Byggedirektør Jens Bjarne Hansen, Jeudan Servicepartner A/S

Udvalgets arbejdsområder

Byggeudvalget skal primært behandle forhold og gennemføre aktiviteter af generel og specifik interesse for foreningens medlemmer inden for alle former for nybyggeri samt større ombygninger og renoveringer. Byggeudvalget beskæftiger sig endvidere med vilkår og principper for køb og salg af større ejendomme.

Udvalget har blandt andet diskuteret reduktion af energiforbrug i bygninger, byggeskadeforsikring, byggeriets udfordringer, digital dokumenthåndtering i byggesager samt aftaler om anvendelse til helårsbeboelse som vilkår for byggetilladelse.

Formand

Afdelingsdirektør Jan Gustavson, Newsec A/S

Medlemmer

Projektleder Henrik Christiansen, DEAS

Kundechef Michael S. Fabrin, DEAS

Afdelingschef Ole W. Hansen, ATP Ejendomme

Kontaktperson i EjendomDanmark er regnskabschef Hans Morten Pedersen

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget koncentrerer sit arbejde om arbejdsmiljø og -sikkerhed for ejendomsfunktionærer. Målsætningen for udvalget er at få etableret en dialog med Arbejdstilsynet for at få udarbejdet nogle retningslinjer for, hvordan opgaverne skal løses i den private udlejningssektor.

Udvalget diskuterer blandt andet også byggesagsbehandlingen i kommunerne, skimmelsvamp, isolering af tekniske installationer, energimærkning af udlejningsejendomme og energibesparende foranstaltninger.

Formand

Juridisk direktør Bjørn Allentoft, DEAS

Medlemmer

Fund Manager Anne Dorthe Lillelund, Fokus Asset Management

Ejendomsdirektør Solveig Rannje, Thylander Gruppen A/S

Associate Partner Peter Frische, EY

Bestyrelsesmedlem Peter Mering, Danske Shoppingcentre P/S

Udlejningsdirektør Tine Cederholm Bemberg, C.W. Obel Ejendomme

Direktør Hannah M. Østergaard, Jeudan A/S

Ejendomsinvesteringschef Kenneth Olsson, Industriens Pension

Chief Portfolio Manager Mikael Arne Fogemann, PFA Ejendomme

Ejendomsdirektør Niels-Peter Edvardsen, DADES A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk direktør Morten Østrup Møller

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi i relation til spørgsmål med relevans for erhvervsejendomme og udlejning af erhvervslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af erhvervsejendomme.

Udvalget har blandt andet diskuteret ændring af erhvervslejeloven, planloven og retningslinjer for syn og skøn i markedslejesager.

Formand

Advokat Jens Thoregaard, Frederiksund

Medlemmer

VVS-installatør Per Morén, Lolland

Advokat Hans Elverdam, Faxe

Direktør Leif Lundberg Petersen, Holbæk

Købmand Ole Søegaard, Frederikssund

Ingeniør Benny Pilgaard, Roskilde

Udvalgets arbejdsområder

Arbejdsområderne bygger på lovene for Fællesforeningen af Grundejerforeninger på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm. Af disse fremgår det blandt andet, at: ”Foreningens formål er at samle grundejerforeningerne i de sjællandske, lolland-falsterske, møenske og bornholmske købstedet og bymæssigt bebyggede kommuner eller dele af sådanne sammesteds for i fællesskab at fremme alle sager, der har interesse for grundejerne”.

Formand

Direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

Medlemmer

Statsaut. ejd.mægler & valuar MDE Flemming Jørgensen

Direktør Peter Søndergaard Christiansen, AdministrationsGruppen Danmark A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er direktør Søren Højberg, Ejendomsforeningen Fyn

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget arbejder på at bibringe viden og erfaring til såvel de fynske huslejenævnsmedlemmer som lægdommere for udlejerside, herunder orientere om ny praksis på området. Derudover arbejder udvalget på at udbrede kendskabet til Ejendomsforeningen Fyn.

Udvalget ønsker at have en innovativ og proaktiv tilgang til ny lovgivning, regler og praksis.

Formand

Konsulent Morten G. Fossum

Medlemmer

Direktør Søren Hofman Laursen

Advokat Susanne Husted-Andersen

Konsulent Steffen Grimm Dyrhauge, Dyrhauge Consult

Vicedirektør, advokat Paw Engsbye Rasmussen, BvB Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse

Salgs- og udlejningschef Peter Kornerup, Initus Ejenomme

Kontaktperson i EjendomDanmark er medlemskonsulent Dea Skovshoved

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets målsætning er at fremme og oplyse om den overordnede udvikling i hovedstadsregionen og dermed øge kendskabet til konkrete projekter og tiltag.

Udvalget har blandt andet drøftet Københavns erhvervspolitik, herunder byggesagsbehandling og renholdelse af fortove i hovedstaden.
Desuden drøfter udvalget løbende information og gå hjem-møder om relevante projekter og tiltag i hovedstadsområdet.

Medlemmer

Kundechef Kirsten Cleyton, DEAS

Advokat Anne Henriksen, Advokatfirmaet Vingaardshus a/s

Advokat Karen-Marie Hovmøller, Advokatfirmaet Hovmøller & Thorup

Administrator Charlotte Bræmer-Jensen, Lou Advokatfirma

Direktør Britta Jespersgaard, ProDomus

Direktør Jonna Nielsen, JN Administration

Direktør Yvonne Skagen, Aalborg Boligadministration

Direktør Brian Svart, Dansk Ejendomsudvikling og Management A/S

Direktør Trine Wagner, Wagner Ejendomme

Kontaktperson i EjendomDanmark er afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen

Udvalgets arbejdsområder

I 2019 har udvalget fortsat drøftet implementeringen af den nye lejelov. Faste punkter på møderne er desuden persondataloven, situationen på ejendomsmarkedet i det område, hvor mødet afholdes, samt nye nævns- eller boligretssager, som deltagerne enten har deltaget i eller i øvrigt har kendskab til.

Medlemmer

Direktør Majbritt Birch, Ejendomsselskabet Pfeiffer ApS

Partner, advokat Flemming Dahl, Abel & Skovgård Larsen

Advokat Mogens Dürr, DEAS A/S

Advokat Claus Eland, Byg og Bo Kolding A/S

Advokat Jens Jacob Halling, Advokatfirmaet Sønderby Legal

Administrationschef Bente Møller, Emilienborg Administration

Adm. direktør Anette K. Nielsen, Boax ejendomme

Advokat, partner Kim Nielsen, Clemens advokatpartnerselskab

Storkunderådgiver Maibritt Bomholt Nyborg, Nykredit A/S

Administrationschef Gitte Møller Pedersen, Dansk Administrationscenter A/S

Advokat Michael Sommer, Advokatfa. Michael Sommer

Erhvervskundechef Henrik Truelsen, Realkredit Danmark A/S

Statsaut. ejd.mægler Torben Weihrauch, Ejendomsselskabet Torben Weihrauch

Direktør Thomas Windtberg, Taurus Ejendomsadministration ApS

Afdelingschef Anni Frandsen, CEJ Aarhus A/S

Kontaktperson i EjendomDanmark er afdelingsleder Elsebeth Due Kjeldsen

Udvalgets arbejdsområder

Udvalget drøfter aktuelle problemstillinger i branchen, herunder ny lejelov, hvidvask og persondatalov, situationen på ejendomsmarkedet i området, hvor mødet afholdes, samt nye afgørelser fra nævn og domstole.

Formand

Finansdirektør Kim Christiansen, Jeudan A/S

Medlemmer

Direktør Andreas Karberg, Karberghus A/S

COO Jesper Jørgensen, Deloitte

Ejendomsinvesteringschef Kenneth Olsson, Industriens Pension

Skattechef Michael Ishøi, Topdanmark

Director Jakob Hermann, PWC

Kontaktperson i EjendomDanmark er underdirektør Morten Marott Larsen

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik inden for skattespørgsmål i bred forstand, herunder selskabsskat, moms, ejendomsskat, dækningsafgift, fradragsregler og regnskabsspørgsmål i relation til beskatning. Arbejdsområderne omfatter såvel danske som EU-relaterede spørgsmål på skatteområdet.

Udvalget har blandt andet behandlet den offentlige vurdering af erhvervsejendomme, EjendomDanmarks markedsstatistik, generationsskifte af familieejede ejendomsvirksomheder, ejendomsvenlighedsundersøgelse, dækningsafgift, regeringens 2025 plan, anbefalinger til geografisk inddeling med ejendomsdata, FAIF og moms på ejendomme.

Formand

Afdelingsdirektør Finn Sture Madsen, DEAS

Medlemmer

Shopping Centre Manager Helle García Korndal, Unibail-Rodamco

Kommerciel direktør Jakob Møller, Newsec A/S

Commercial Manager Jacob Bannor, Citycon

Center Manager Jes Andersen, Cobblestone Property Management

Adm. direktør Jesper Andreasen, Rødovre Centrum

Underdirektør Lasse Winther Thorsen, ATP-Ejendomme

Centermanager Arne Schmidt, Herning Centret

Leasing Director Christian Brewaeys, Steen & Strøm

Head of Asset Management Bjarke Cloos, Aberdeen

Investment Director Lars Pærregaard, 360 North

Legal Director Lars Rud Petersen, Steen & Strøm

Direktør Gitte Rindbøl, Rindbøl Management og Udvikling ApS

Adm. direktør Niels Lønborg Brandt-Badaire, Restaurant Silo

Director Rasmus Meyhoff, DEAS

Commercial Manager Tanja Sonne, Newsec A/S

Asset Manager Thomas Riise-Jakobsen, NREP

Kontaktperson i EjendomDanmark er juridisk direktør Morten Østrup Møller

Udvalgets arbejdsområder

Udvalgets formål er at rådgive foreningens bestyrelse og sekretariat om foreningens politik og strategi inden for sit fagområde, der er defineret som spørgsmål med relevans for retailområdet og udlejning af butikslokaler i bred forstand, herunder investering i samt drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af retailejendomme og butikslokaler.
Rådgivningen omfatter såvel danske som EU-relaterede spørgsmål, men er forankret i danske forhold og skal specielt relatere sig til emner, der har særlig interesse for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom inden for det pågældende fagområde med fokus på forbedring af rammevilkårene i forhold til retailområdet og udlejning af butikslokaler.

Udvalget inddrages som rådgivende funktion i forbindelse med sekretariatets besvarelse af høringssvar og det øvrige politiske arbejde i det omfang, som sekretariatet vurderer relevant.

Udvalget vil via sekretariatet og bestyrelsen bidrage til at løfte branchens position og rolle i samfundet over for politikere, embedsværk, meningsdannere og offentligheden i forhold til drift, finansiering, vedligeholdelse og udvikling af retailejendomme og udlejning af butikslokaler.

Udvalget bidrager desuden til at komme med forslag til initiativer, der kan øge kvalifikationer og kompetencer i branchens virksomheder på området for retailejendomme og udlejning af butikslokaler. Inden for lovgivningens rammer medvirker udvalget også til vidensdeling inden for branchen, og drøfter forslag til standarder for løsning af branchens opgaver samt opstiller kvalitative mål for medlemmernes løsning af opgaver på området.

Udvalget bidrager til og rådgiver om foreningens kommunikation til meningsdannere og medier om spørgsmål relateret til retailejendomme og udlejning af butikslokaler samt evt. behov for udarbejdelse af særlige analyser af området for retailejendomme og udlejning af butikslokaler. Udvalget kan behandle rejste spørgsmål af medlemmer eller kan af egen drift tage spørgsmål op over for bestyrelsen og sekretariatet.